کارهای خاص
۰۰۲۳-hotel-ayande-IMG_6578
اینجا خانه آخرت همه ماست. هر کس که در یک خانه 1000 متری زندگی کرده و ما که در یک سوراخ موش زیستیم، همه در همین فضا میخوبیم. بنابراین با پایان یافتن زندگی، جمع این معادله هرگز برابر و عادلانه ...
توسط
تومان