نورمن فاستر
[۰۱۲۶۰۱۲۲۶]-[architecture-ebook]-norman-foster_philip-jodidio
عنوان کتاب : sir norman foster نویسنده: Philip jodidio انتشارات: - کد کتاب : 012601226 توضیحات: معماری های – تک (hi-tech) یکی از فرزندان خلف معماری مدرن بود. آن موقع که چارلز جنکز و رابرت ونتوری در خیال خام خود ...
[۰۱۲۵۰۱۲۲۶]-[architecture-ebook]-norman-foster-and-the-british-museum
عنوان کتاب : norman foster and the british museum نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 012501226 توضیحات: یک نشانه شهری در تاریخ موزه های انگلستان و یکی از پروژه های توپ نورمن فاستر، حیاط بزرگ آن اقلیم یکی از ...
[۰۱۲۴۰۱۲۲۶]-[architecture-ebook]-norman-foster-(1999)-pritzker-arquitecture-prize
عنوان کتاب :   sir norman foster, pritzker arquitecture prize 1999 نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 012401226 توضیحات: برنده جایزه پریتزکر سال 1999 و انجام کارهای متعدد های تک در طی سالهای اخیر... فاستر معماری نیست که برای معماران ...
توسط
تومان