نما
۰۱۳۴-moshkele-ajib-3-IMG_3858
شماره موضوع : 0134 در تصاویر و پستهای قبل دیدیم که سنگهای نمای داخلی و بیرونی یک دست انداز در حال ترک خوردن بود و دلیل صحیحی برای آن متصور نبود ... خوب دلایل را من اینجا ذکر میکنم و ...
۰۱۳۰-moshkele-ajib-IMG_3803
شماره موضوع : 0130 گفته بودم که چه دلایلی غیر از نشست سازه می تواند باعث رها شدن سنگ نما شود؟ خوب عکسهای دیگری را از این ضایعه ببینید، تقریبا دو ماه پس از اجرا...
۰۱۲۱-tarake-sang-IMG_3805
شماره موضوع : 0121 چه چیزی، چه عامی غیر از نشست ساختمان، نما را به این روز انداخته است؟
۰۰۸۶-aajor-dar-zir-saghf-IMG_2189
شماره موضوع : 0086 تا به حال از خود پرسیدید آجر در زیر سقف چگونه کار می شود؟ به تصویر دقت کنید، ابتدا روی یک قوطی یا چوب چهارتراش نگهدارنده آجر ها چیده می شوند و به جای بندها چوب ...
۰۰۸۵-shamse-IMG_3885
شماره موضوع : 0085 کار با سنگ نیاز به سنگبر با سلیقه دارد ... ابزار ها مهمند ولی نه به این اندازه، شمسه سنگی را ببینید که به چه خوبی توسط این دوست و همکار گرامی ما در حال ساخت ...
1 2
توسط
تومان