نقشه ساختمان مسکونی
ebook-residence-for-elderly
عنوان : Residences for the elderly انتشارات: Architectural Design نویسنده: این کتاب اثری است گردآوری شده . کد کتاب : 008901101 توضیحات: کتاب حاضر در اصل حاصل گردآوری آثار 24 معمار در زمینه طراحی برای افراد سالخورده است ،که شامل ...
new-apartment-building
عنوان: New Apartment Buildings انتشارات: Architectural Design نویسنده: - کد کتاب : 031801101 توضیحات: این کتاب اطلاعات بسیار با ارزشی را در ارتباط با آپارتمان و مجتمع مسکونی در اختیار معماران قرار می دهد. اطلاعات کتاب شامل محل احداث پروژه، ...
فاقد تصویر شاخص
در تهیه نقشه های اجرایی ساختمان ، سه مساله مهم وجود دارد : اشراف به مسایل اجرایی ساختمان و جزییات اجرایی ، (دادن راهکار در بخشهایی از بنا که با سیستمهای معمول قابل اجرا نیست) . توانایی ایجاد هماهنگی تیم ...
همونطور که قول داده بودم دومین آلبوم فاز 2 را برای دانلود گذاشتم . حیف که کارفرما به خاطر ندادن قسط آخر دستمزد از ما فاصله گرفت و نشد که زمان اجرا حضور داشته باشیم در ضمن ساختمان با عنوان ...
توسط
تومان