منوچهر مزینی
فاقد تصویر شاخص
فرم یا عملکرد دو کفه ترازوی طرح معماری که گاهی این یا آن سنگینی میکند و همیشه بهانه ای برای توضیح و شاید هم توجیه داریم که یکی را مهمتر بدونیم . سیمایی درخور و گویای وظیفه ... و این ...
فاقد تصویر شاخص
پیامبر معماری قرن بیستم ، معمار سمبل مدرنیسم ، خانه دومینو ، پلان باز ، باغ در بام ، خانه ماشینی برای زیستن ، کلیسای رونشان ... نام شارل ادوارد ژانره ، یا لکوربوزیه چه چیزی را در ذهن تداعی ...
توسط
تومان