معنی واژه شارت
فاقد تصویر شاخص
واژه غریب شارت در زمان دانشجویی معماران معنا می یابد. وقتی که دانشجویان سالهای بالاتر از "شارت پروژه ها" میگویند ... این کلمه بعدها و تا زمان کار حرفه ای ادامه خواهد یافت ... خیلی از شرکتهای معماری با همین ...
توسط
تومان