معماری ژاپن
[۰۱۹۹۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-architecture-in-japan
عنوان کتاب : architecture in japan نویسنده: Philip judidio انتشارات : - کد کتاب : 019901306 توضیحات: تادائو آندو، شیگرو بان، تویو ایتو، وارو کیشی، کنگو کوما، فامیهیکو ماکی، اینهای معمارانی هستند که ما قدیمیها میشناسیم و گوشه هایی از ...
[۰۱۸۹۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-architecture-and-authority-in-japan
عنوان کتاب : architecture and authority in japan نویسنده: william h.coaldrake انتشارات: routledge کد کتاب : 018901306 توضیحات: هرچه آرزوی خوبه مال تو... هرچه که خاطره داری مال من ... معماری ژاپن، بسیار از فرهنگ و تمدن این سرزمین الهام ...
[۰۰۵۵۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-japanese-modern-interior-design-construction-2005
عنوان کتاب : japanese modern interior design construction نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 005501111 توضیحات: هرچند کتاب به خط چینی است (نوشته ژاپنی ولی فکر می کنم چینی باشه) ولی دیدن کارها که گاها رنگ هایی جسورانه هم ...
توسط
تومان