معماری سبز
[۰۲۳۴۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-natural-architecture_low
عنوان کتاب : natural architecture نویسنده: alessandroo rocca انتشارات : prinston architectural press کد کتاب : 023401305 توضیحات: هنرمندان و معماران، در "معماری طبیعی" ساختمان سازی را به هنری مرتبط با طبیعت، محیط و محوطه بدل ساخته اند. جدا از ...
[۰۱۸۷۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-taking-shape_a-new-contract-between-architecture-and-nature
عنوان کتاب : taking shape, a new contract between architecture and nature نویسنده: susannah hagan انتشارات: elesevier کد کتاب : 018701305 توضیحات: کتاب را ببینید و در مورد آن به ما هم بگویید... کتاب را از آدرس های زیر دانلود ...
[۰۱۸۱۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-photovoltaics-in-the-urban-environment-lessons-learnt-from-large-scale-projects
عنوان کتاب : photovoltaics in the urban environment, lessons learnt from large scale projects نویسنده: bruno Gaiddon, henk kaan and donna munro انتشارات: - کد کتاب : 018101305 توضیحات: درسهایی که از پروژ های بزرگ آموخته شده است... در خصوص ...
[۰۰۷۹۰۱۱۱۳]-[architecture-ebook]-urban-design_green-dimensions
عنوان کتاب : urban design : green dimension نویسنده: cliff moughtin , with peter shirley انتشارات: elsevier , architectural press کد کتاب : 007901113 توضیحات: بحث پایداری ( sustainability ) در طراحی شهری ، جدا از معماری پایدار ساختمان ها ...
توسط
تومان