معماری داخلی مسکونی
[۰۳۱۲۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-new-generation-in-design-featuring,-the-works-of-german-architects-and-interior-designers
عنوان کتاب : new generation in design نویسنده:cornelia dorries, andrea platena  انتشارات : - کد کتاب : 031201311 توضیحات: نام کامل کتاب هست new generation in design, featuring the works of german architects and interior designers که می شود نسل ...
[۰۰۶۱۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-beautiful-bedrooms-&-baths-of-texas
عنوان کتاب : beautiful bedrooms & baths of texas نویسنده: jolie carpenter انتشارات: - کد کتاب : 006101111 توضیحات: در کار طراحی داخلی ابتدا به آشپزخانه ، نشیمن، پذیرایی و فضاهای جانبی آنها پرداخته می شود و آخرین مطلب اتاق ...
[۰۰۵۸۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-architectural-design—domestic-interiors
عنوان کتاب : domestic interiors نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 005801111 توضیحات: خانگی؟ محلی ؟ داخلی ؟ خیلی مشخص نشد که domestic را به چه معنی اینجا استفاده کرده است ولی در هر صورت در صفحه 145، شاخص ...
توسط
تومان