معماری آمریکا
[۰۲۲۴۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-architecture-in-the-united-states
عنوان کتاب : architecture in the united states نویسنده: - انتشارات : taschen کد کتاب : 022401311 توضیحات: تعدادی از کارهای معماری معاصر کشور در حال اضمحلال آمریکا در این کتاب ارائه شده است ... متاسفانه کشورهایی مثل سومالی و ...
[۰۱۸۸۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-american-architecture
عنوان کتاب : american architecture, ideas and ideologies in the late twentieth century نویسنده: heyer, paul. انتشارات: john wiley & sons, inc. (US) کد کتاب : 018801306 توضیحات: مسلما و بی تردید ، معماری فاسد بیگانه ،معماری غیر خودی و ...
توسط
تومان