مصالح هوشمند
عنوان کتاب : smart materials and new technologies انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 025501313 توضیح :دوستی آمار این کتاب رو میگرفت ... گفتم در چه موردی هست جوابداد مصالح هوشنمد! خوب البته این روی جلد کتاب ...
توسط
تومان