مسابقه معماری
فاقد تصویر شاخص
مسابقات معماری چند سالیست که کمی رونق پیدا کرده ولی هنوز تا شرایط آرمانی راه درازی هست . مسابقه مسجد محله در هشتگرد که اخیرا برگزار شد نمونه خوبی بود از داوری و سیستماتیک بودن حداقل در شروع و البته ...
1 2
توسط
تومان