لکوربوزیه
[۰۱۲۰۰۱۲۲۳]-[architecture-ebook]-le-corbusier_analisis-de-la-forma_gustavo-gili_spanish
عنوان کتاب : le corbusier, analisis de la forma نویسنده: geoffrey h. baker انتشارات: GG کد کتاب : 012001223 توضیحات: کتاب حاضر به تحلیل فرمی و تحلیل های ترسیمی بسیار جالبی در خصوص برخی از کارهای لکوربوزیه می پردازد، ترسیمات ...
[۰۰۸۷۰۱۲۰۲]-[architecture-ebook]-raumplan-vs-plan-libre—loos-&-le-corbusier-no
عنوان کتاب : raumplan versus planlibre… adolf loos & lecorbusier نویسنده: max resselada انتشارات: rizzoli کد کتاب : 008701202 توضیحات: تزئین خیانت است... شدیدترین برخورد معماران مدرنیته با معماری کلاسیک و تزئینات آن ابتدا توسط آدولف لوس صورت گرفت .کارهای ...
Zemanta Related Posts Thumbnail
  عنوان کتاب : Le Corbusier 1910-65 انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 011901223 توضیح : خوب ... بخش اول کتاب در این پست برای دانلود در دسترس دوستان قرار داشت بخش دوم رو مدتها بود میخواستم ...
  عنوان کتاب :  Lecorbusier 1910-65 انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 011801223 توضیح : معرفی معماری به ارزشمندی و بزرگی لکوربوزیه در این جستار کوچک مسلما ممکن نیست. بی شک او پیامبر معماری مدرن و یکی از ...
توسط
تومان