فضای چهار بعدی
[۰۲۸۲۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-4dsocial-interactive-design-environments
عنوان کتاب : 4dsocial: interactive design environments نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028201401 توضیحات: براي هزاران سال فضاي معماري به نوعي محيط مرده اي بود در اطراف ما و با ما تعامل مستقيم و زنده اي نداشت، درست ...
[۰۲۸۱۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-4dspace-interactive-architecture
عنوان کتاب : 4dspace, interactive architecture نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028101401 توضیحات: بعد چهارم در اصل با تعريفي كه از سه بعد طول و عرض و ارتفاع داريم، بايد تعريفي از موجوديت باشد، مثلا گفته مي شود ...
توسط
تومان