طراحی کتابخانه
[۰۰۳۴۰۱۱۰۳]-[architecture-ebook]-architecture-ebook-planning-the-modern-public-library-building
عنوان کتاب : planning the public modern library نویسنده: gerard b. mccabe & james r. kennedy انتشارات: librarys unlimited کد کتاب : 003401103 توضیحات: مبانی طراحی و برنامه ریزی کتابخانه های بزرگ عمومی در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته ...
عنوان کتاب : library builders انتشارات : academy editions نویسنده : michael brawne کد کتاب : 027801103 توضیح : کتابخانه ها غالبا بخشی از یک ساختمان (کتابخانه یک دانشکده) و یا بخشی از یک مجموعه (کتابخانه دانشگاه) هستند ، در ...
توسط
تومان