طراحی خانه سالمندان
ebook-residence-for-elderly
عنوان : Residences for the elderly انتشارات: Architectural Design نویسنده: این کتاب اثری است گردآوری شده . کد کتاب : 008901101 توضیحات: کتاب حاضر در اصل حاصل گردآوری آثار 24 معمار در زمینه طراحی برای افراد سالخورده است ،که شامل ...
توسط
تومان