سنگ کنار پله
۰۰۰۴-tarmim-sang-pelle_IMG_7214
سه چیز در زندگی نعمت است یکی زغال خوب دوم رفیق خوب سوم ... بله سوم سنگ کار خوب هستش این سنگ کار ما هم دستش واتر جت هست در این مرحله ترمیم سنگ پله را ببینید برش به اندازه... ...
۰۰۰۳-sang-kenar-pele_IMG_7190-300×225
یکی از سیستمهای چیدمان سنگ کنار پله، کار کردن به صورت شیبدار است ببینید برش سنگ و ابزار آنرا
توسط
تومان