سلولهای خورشیدی
[۰۱۸۱۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-photovoltaics-in-the-urban-environment-lessons-learnt-from-large-scale-projects
عنوان کتاب : photovoltaics in the urban environment, lessons learnt from large scale projects نویسنده: bruno Gaiddon, henk kaan and donna munro انتشارات: - کد کتاب : 018101305 توضیحات: درسهایی که از پروژ های بزرگ آموخته شده است... در خصوص ...
[۰۱۷۲۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-building-integrated-photovoltaic-designs-for-commercial-and-industrial-structures
عنوان کتاب : building integrated photovoltaic designs for commercial and industrial structures نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 017201305 توضیحات: مشکل صفحات الکتریکی حامل سلولهای خورشیدی ، غیر از بحث قیمت و هزینه آنها ، جانمایی است. چرا که ...
[۰۰۴۵۰۱۱۰۷]-[architecture-ebook]-eiffert,-patrina-&-kiss,-gregory-j.—building-integrated-photovoltaic-designs-for-commercial-and-industrial-structures
عنوان کتاب : building integrated photovoltaic designs for commercial and industrial structure نویسنده: patrina eiffert , gregory j. kiss انتشارات: architectural press کد کتاب : 004501107 توضیحات: یکی از مباحث معماری  پایدار ،استفاده از سلولهای خورشیدی برای تولید انرژی پاک ...
توسط
تومان