سطوح شیبدار
۰۰۱۰-ram-malool-IMG_6244
این مساله که رامپ معلول باید طوری در نظر گرفته شود که یک معلول به تنهایی خود با ویلچرش از آن بالا برود، مساله ایست که مورد توافق همه بزرگان قرار گرفته... منتها ما که جزو بزرگان نیستیم! ایده ای ...
توسط
تومان