سرویس بهداشتی
۰۰۴۶-corians-IMG_6988
شماره موضوع : 0046 در توضیح عکسهای شماره 0005 گفته بودم که به یکسری پنلهای یکپارچه دست پیدا کردیم که با وجود قیمت بالا، یکپارچگی و نبود درز و استحکام نهایی کار، آنها را برای سرویهای عمومی به صرفه می ...
۰۰۰۶-corians-2-IMG_6087
در پست قبلی چند عکس از نحوه اجرای این پانلهای یکپارچه را در یک سرویس بهداشتی عمومی با هم دیدیم. خوب در این پست ببینید که چطور بخشهایی که کاملا از هم مجزا هستند، به هم متصل میشوند، تحت فشار ...
۰۰۰۵-corians-IMG_6063
در سرویسهای عمومی غالبا بحث نظافت و تمیزی مهمترین مساله است، اینکه شما از مصالحی استفاده کنید که کمترین درز را برای تجمع باکتری و کثافتها داشته باشد، یکی از بخشهای آسیب پذیر در این سرویسها، روشویی های یکپارچه است. ...
توسط
تومان