ساختمان مذهبی
[۰۰۳۸۰۱۱۰۵]-[architecture-ebook]-herdeg,-klaus—formal-structure-in-islamic-architecture-of-iran-&-turkistan-(foreward,-preface,-introduction)
عنوان کتاب : formal structure in Islamic architecture of iran & torkamanestan نویسنده: - انتشارات: rizzoli کد کتاب : 003801105 توضیحات: این کتاب سالها پیش از این، توسط گروه ترجمه مهندسین مشاور بانیان ترجمه  شد و در اختیار جامعه معماری ...
[۰۰۳۷۰۱۱۰۵]-[architecture-ebook]-akkach-samer—cosmology-and-architecture-in-premodern-islam
عنوان کتاب : cosmology and architecture in premodern islam نویسنده: samer akkach انتشارات: state university of new york press کد کتاب : 003701105 توضیحات: (در ادامه عنوان کتاب آمده است : یک متن معماری از ایده های  عرفانی) پرداختن به ...
توسط
تومان