رم کولهاس
[۰۱۳۲۰۱۲۳۰]-[architecture-ebook]-S,M,L,XL–partial
عنوان کتاب : S,M,L,XL o.m.a rem koolhaas and bruce mau نویسنده: - انتشارات: 010 publishers کد کتاب : 013201230 توضیحات: کارها و پروژه هایی از دفتر معماری oma ( رم کولهاوس) رم کولهاوس یکی از معماران نوگرای معاصر و کاشف ...
توسط
تومان