دوربین ترازیاب
۰۰۴۰-nivo-IMG_6930
نمیدانم حمید راضی بود از اینکه عکسش اینجا باشد یا نه ولی از اینکه در کنار نیوو باشد که راضی بود! دوربین تراز یاب یا نیوو ابزار خیلی مفیدی است. اینجا قصد توضیح دادن طرز کار با آنرا ندارم ولی ...
توسط
تومان