حسن فتحی
[۰۱۱۳۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-natural-energy-and-vernacular-architecture
عنوان کتاب : natural energy and vernacular architecture نویسنده: hassan fathy انتشارات: - کد کتاب : 011301218 توضیحات: اصول و نمونه هایی به همراه ارائه مرجع (reference ) در خصوص معماری گرم و خشک حد نهایی یک عمر تمرین و ...
[۰۱۱۲۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-mosque-architecture-by-hassan-fathy
عنوان کتاب : mosque architecture by hassan fathy نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 011201218 توضیحات: مساجد سفید یا خاکی رنگ ساده، گنبدهایی با قوسهای شبدری و مناره هایی که کمی نسبت به قدشان ضخامت دارند، از خصوصیات طرحهای ...
[۰۱۱۱۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-hassan-fathy_in-the-international-context
عنوان کتاب : hassan fathy, in the international context نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 011101218 توضیحات: اکنون یا امروزه ... تفکرات حسن فتحی جهانی شده است، یا شاید بهتر بود اشاره کنیم که این تفکرات و اندیشه ها ...
[۰۱۰۹۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-hassan-fathy
عنوان کتاب : hassan fathy نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 010901218 توضیحات: کتاب پیش رو شاید یکی از بهترین و گویا ترین کتابها درباره حسن فتحی باشد، از طرفی به خود معمار پرداخته با عنوان مرد و میراث ...
[۰۱۱۰۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-hassan-fathy_s-elegant-solutions
عنوان کتاب : hassan fathy’s elegant solutions نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 011001218 توضیحات: "سرچشمه معماری رویاست، به همین خاطر است که در روستاها که هر شخصی خود خانه اش را می سازد، خانه ها مشابه نیستند. این ...
1 2
توسط
تومان