جوشکاری
۰۱۱۱-pelle-gerd-1-IMG_3345
شماره موضوع : 0111 پله گرد جزییات بسیار متنوعی دارد، رفتیم یک نمونه دیدیم که خیلی جزییات ساده ای داشت و با کمترین جوشکاری قابل اجرا بود ...
توسط
تومان