جزییات عمومی کارگاه
۰۰۰۳-sang-kenar-pele_IMG_7190-300×225
یکی از سیستمهای چیدمان سنگ کنار پله، کار کردن به صورت شیبدار است ببینید برش سنگ و ابزار آنرا
توسط
تومان