تاسیسات ساختمان
۰۱۳۵-kanale-hava-IMG_3865
شماره موضوع : 0135 اوه خدای من این دریچه هوا را ببینید!! ...
۰۱۲۵-kanale-hava-IMG_3298
شماره موضوع : 0125 کلا هماهنگ کردن دریچه هوا و کانال تاسیسات با سقف کاذب یک نقطه همپوشانی معماری با تاسیسات مکانیکی در کارگاه هستش و اگر بخش مکانیک تق و لق باشه پدرتون در میاد تا امور بیفته روی ...
۰۱۲۳-dariche-hava-IMG_3819
شماره موضوع : 0123 روزها و ساعتها با مهندس مکانیک پروژه درگیری داشتیم در خصوص اصلاح کانالها و اینکه یک مقدار چرخش و پیچش کانال چقدر صدا ایجاد می کند و چقدر افت بازدهی دستگاه را به همراه دارد و ...
۰۱۱۵-kanal-rookar-IMG_3494
شماره موضوع : 0115 تا به حال کانال هوای روکار دیده بودید؟ خوب حالا ببینید.
۰۱۱۲-kanal-brezent-IMG_3359
شماره موضوع : 0112 آخرین مرحله اجرای کانالهای هوا، اتصال با برزنت است، این نوع اتصال در هیچیک از استانداردهای تاسیسات مکانیکی ذکر نشده و به نظر می رسد تنها راه حل هم باشد.
1 2 3
توسط
تومان