بستن پروژه در زمان کم
فاقد تصویر شاخص
واژه غریب شارت در زمان دانشجویی معماران معنا می یابد. وقتی که دانشجویان سالهای بالاتر از "شارت پروژه ها" میگویند ... این کلمه بعدها و تا زمان کار حرفه ای ادامه خواهد یافت ... خیلی از شرکتهای معماری با همین ...
توسط
تومان