برنامه ریزی
۰۰۵۱-keep-clean-IMG_6531
شماره موضوع : 0051 میخواهید در هزینه کارگاه صرفه جویی کنید؟ خوب پرت مصالح را به حداقل برسانید.
۰۰۲۶-zamanbandi-IMG_6592
آیا پیش نیازهای اجرای محلی که در برنامه دارید رعایت شده است؟ آیا در مسیر رفت و آمد ماشین آلات سنگین ساختمانی ... کارها انجام شده است؟ آیا بخشهایی که اجرا می کنید در معرض خطر نیستند؟ در عکسی که ...
توسط
تومان