باز سازی و مرمت
[۰۰۲۲۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-architectural-design—new-houses-in-old-buildings
عنوان کتاب : new houses in old building نویسنده: - انتشارات: architectural design - AD کد کتاب : 002201101 توضیحات: پروژه های بازسازی ، زنده سازی و مرمت از جمله کارهایی است که در عین محدودیت، توانایی های یک معمار ...
توسط
تومان