انرژی و معماری
[۰۱۶۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-architecture—comfort-and-energy
عنوان کتاب : architecture, comfort and energy نویسنده: c. gallo, m. sala, a.a.m. sayigh انتشارات: pergamon کد کتاب : 016901305 توضیحات: آسایش گرمایی – طراحی بیوکلیماتیک – عناصر میکرو کلیماتیک – نور روز و تهویه مباحث پایه ای بررسی شده ...
[۰۱۶۸۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-advanced-energy-design-guide-for-small-retail-buildings
عنوان کتاب : advanced energy design guide for small retail buildings نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 016801305 توضیحات: با حذف یارانه ها از حامل های انرژی، و سرسام آور شدن هزینه گاز و برق ، گرم و سرد ...
[۰۱۱۳۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-natural-energy-and-vernacular-architecture
عنوان کتاب : natural energy and vernacular architecture نویسنده: hassan fathy انتشارات: - کد کتاب : 011301218 توضیحات: اصول و نمونه هایی به همراه ارائه مرجع (reference ) در خصوص معماری گرم و خشک حد نهایی یک عمر تمرین و ...
توسط
تومان