ابزار زنی سنگ
۰۰۸۱-sang-double-IMG_2016
شماره موضوع : 0081 برای سنگ کف پنجره از آنجا که در معرض افتادن اشیا و مصالح هستش بهتر است 4 سانتیمتر ضخامت داشته باشد. بخشی از این ضخامت هم بصری است یعنی یک خط ضخیم پایین پنجره بسیار زیباتر ...
۰۰۰۳-sang-kenar-pele_IMG_7190-300×225
یکی از سیستمهای چیدمان سنگ کنار پله، کار کردن به صورت شیبدار است ببینید برش سنگ و ابزار آنرا
توسط
تومان