آدولف لوس
[۰۰۸۷۰۱۲۰۲]-[architecture-ebook]-raumplan-vs-plan-libre—loos-&-le-corbusier-no
عنوان کتاب : raumplan versus planlibre… adolf loos & lecorbusier نویسنده: max resselada انتشارات: rizzoli کد کتاب : 008701202 توضیحات: تزئین خیانت است... شدیدترین برخورد معماران مدرنیته با معماری کلاسیک و تزئینات آن ابتدا توسط آدولف لوس صورت گرفت .کارهای ...
توسط
تومان