در حال حاضر سایت در مرحله آزمایشی بوده و فروشها غیر فعال می باشد، از همراهی شما سپاسگذاریم و از نظرات سازنده شما استقبال می کنیم.
آجر
۰۰۸۶-aajor-dar-zir-saghf-IMG_2189
شماره موضوع : 0086 تا به حال از خود پرسیدید آجر در زیر سقف چگونه کار می شود؟ به تصویر دقت کنید، ابتدا روی یک قوطی یا چوب چهارتراش نگهدارنده آجر ها چیده می شوند و به جای بندها چوب ...
توسط
تومان