1

Structural & Seismic Engineer

isogam_IMAG0512
نکات ایزوگام کاری ترمیمی : در این سری از عکس ها دیده می شود که سطل های قیر را به صورت ردیفی بر روی بلوک بتونی هایی قرار داده تا همگی با هم سرد نگردند و یکی یکی بتوان آنها ...
توسط
تومان