2

یک دکتر دودره باز

فاقد تصویر شاخص
به عنوان کامنتی بر بحث «ردّپای الگوهای همسان ....» و به خواست دوست عزیزم «مهندسِ مطلق»، مایل‌ام دو واژه‌ی تخصصی در نظریه فرهنگی معاصر را از کتابِ اندرو ادگار و پیتر سج‌ویک (مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی، نشر آگاه، ترجمه مهران ...
فاقد تصویر شاخص
این نوشته‌ی کوتاه کلمه به کلمه از کتابِ «دیالکتیکِ روشن‌گری‌» نقل شده است ــ نگاه کنید به آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس (1384) دیالکتیکِ روشن‌گری، قطعاتِ فلسفی. ترجمه‌یِ مرادِ فرهادپور و امیدِ مهرگان. تهران: انتشاراتِ گامِ نو. چاپِ دوّم. صفحات ...
توسط
تومان